Algemene Voorwaarden

 

Artikel 1. Toepasselijkheid

Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Megahuis.nl zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze voorwaarden aanvaardt.

Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts na schriftelijke of elektronische mededeling dan wel schriftelijke of elektronische goedkeuring door Megahuis.nl worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.

Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden, en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Megahuis.nl worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Megahuis.nl ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

 

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten

Alle aanbiedingen van Megahuis.nl zijn vrijblijvend en Megahuis.n behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.

 

De aanbiedingen op Megahuis.nl zijn niet van toepassing op de vestiging van Megahuis.nl Het gaat om aanbiedingen die op Megahuis.nl worden aangeboden en per koerier geleverd aan de klant.

Voor aanbiedingen geldt: zolang de voorraad strekt en wijzigingen onder voorbehoud.

Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Megahuis.nl is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, kan Megahuis.nl dit schriftelijk of elektronisch meedelen na ontvangst van de bestelling.

 

Artikel 3. Prijzen en betalingen

De vermelde prijzen voor de aangeboden producten op www.megahuis.nl zijn in Euro's, , tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

www.megahuis.nl biedt verschillende betalingsmogelijkheden.

Paypal: veilige en internationale manier van electronisch betalen

ING bank : veilige  manier van electronisch betalen binnen nl

iDeal: u kunt door gebruik te maken van iDeal het verschuldigde bedrag overmaken op de bankrekening van Megahuis.nl

Op rekening: u kunt het verschuldigde bedrag direct overmaken op de bankrekeningen van www.megahuis.nl

 

Artikel 4. Levering

 

Indien de overmachtstoestand langer duurt dan 30 dagen hebben zowel Megahuis.nl als de koper de mogelijkheid om de overeenkomst schriftelijk te ontbinden, waarna beide partijen ontheven zijn van hun verplichtingen jegens elkaar en eventueel reeds verrichte betalingen zullen worden gerestitueerd.

De door Megahuis.nl opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding.

De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Megahuis.nl is gerechtigd de af te leveren goederen in gedeelten na te komen.

Wanneer een klaargemaakte bestelling is overgedragen aan het koeriersbedrijf, is de koper verplicht om binnen de gestelde termijn aan de betaling ervan te voldoen. Verzonden bestellingen worden niet teruggenomen, mits deze onder de retour of garantievoorwaarden van Megahuis.nl vallen.

 

Artikel 5. Retour

Indien een bestelling door Megahuis.nl rkeerd (verkeerd product) is opgestuurd, dient de koper dit binnen drie (3) dagen na ontvangst van de producten schriftelijk of elektronisch bekend te maken bij Megahuis.nl Indien een retour niet juist is ontvangen dan zal Megahuis.nl dit bekend maken bij de koper*.

Geretourneerde producten dienen bij terugzending in de originele (onbeschadigd) verpakking te zitten en niet zijn gebruikt. De koper is verantwoordelijk voor de kosten en de juiste (onbeschadigd product/verpakking) terugzending van de retourproducten aan Megahuis.nl Geretourneerde producten worden na ontvangst doorverzonden naar de fabrikant/technische afdeling voor onderzoek. Wanneer de fabrikant de defecte producten vervangt, worden deze weer opgestuurd naar de klant, indien deze producten nog onder de garantie vallen. Bij retourneren kunnen door Megahuis.nl de volgende acties worden ondernomen (in alle gevallen dient men rekening te houden met een tijdspanne van tien (10) werkdagen, andre producten is dit vier (4) weken):

 

Het product valt onder de garantie en wordt vervangen

Het product valt onder de garantie maar kan i.v.m. bevoorraading niet worden vervangen. In dit geval zal er een creditnota worden gemaakt en het bedrag terug worden gestort op de rekening van de klant.

Het product valt niet onder de garantie en wordt geretourneerd naar de klant.

Indien de klant een bestelling gedaan heeft maar de pakket niet op tijd heeft ontvangen, dan dient de klant dit binnen zeven (7) werkdagen bekend te maken bij Megahuis.nl Indien bij een retour de fout bij Megahuis.nl ligt, dan is deze ook verantwo

 

Artikel 6. Garantie

Megahuis.nl staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat Megahuis.nl er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Fabrieksgarantie 3 maanden .

 

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al het geen u op grond van enige overeenkomst aan Megahuis.nl verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

 

Artikel 8. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Megahuis.nl geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.

Apple, iPod, iPhone, iPad en Mac zijn handelsmerken van Apple Inc. en worden gebruikt voor compatibiliteits-doeleinden.

 

Artikel 9. Reclames en aansprakelijkheid

U  heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Megahuis.nl daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te brengen, uiterlijk binnen drie (3) dagen na de aflevering.

 

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestelgegevens en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Megahuis.nl dan wel tussen Megahuis.nl en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Megahuis.nl isMegahuis.nl niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld door Megahuis.nl

 

Artikel 11. Persoonsgegevens

Megahuis.nl houdt zich aan de Wet Persoonsregistratie. De verstrekte gegevens worden opgenomen in een bestand. Megahuis.nl respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie altijd vertrouwelijk wordt behandeld. Deze gegevens zullen worden gebruikt om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. De persoonlijke gegevens zullen nooit ter beschikking worden gesteld aan derden die niet gelieerd zijn aan Megahuis.nl met uitzondering van; wanneer er sprake is van inbreuk op auteursrechten van Megahuis.nl of wanneer er sprake is van een wettelijke overtreding. In de genoemde gevallen is Megahuis.nl gemachtigd om uw gegevens te overhandigen aan de daarvoor verantwoordelijke autoriteiten.

 

Artikel 12. *Overmacht

Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Megahuis.nl ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Megahuis.nl gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.

 

*Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aanMegahuis.nl kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

 

Artikel 13. Auteursrechten op beeldmateriaal/Copyright

Op al het beeldmateriaal (afbeeldingen) te vinden op www.Megahuis.nl rusten auteursrechten. Megahuis.nl is de maker en daarmee de rechtmatig eigenaar van het beeldmateriaal.

 

Het is NIET toegestaan om het beeldmateriaal zonder toestemming van Megahuis.nl voor welke doeleinden dan ook, te downloaden, kopiëren of te gebruiken.

 

Bij een schending van of een inbreuk op de bovengenoemde auteursrechten staat Megahuis.nl in haar recht om gebruik te maken van in tot haar beschikking juridische middelen om de schender(s) juridisch te vervolgen.

 

Artikel 14. Diversen

Indien u aan Megahuis.nl schriftelijk opgave doet van een adres, is Megahuis.nl gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Megahuis.nl schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden. Het andere adres dient wel een adres van de klant in kwestie te zijn. Megahuis.nl doet NIET aan dropshipping.

 

Wanneer door Megahuis.nl gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit datMegahuis.nl deze Voorwaarden soepel toepast. 

Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Megahuis.nl in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Megahuis.nl vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Megahuis.nl is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

 

Artikel 15. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, evenals op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.

 

 

MegaHuis

Onze gegevens

+31 (0)681105828

info@megahuis.nl

BTW-nummer: NL002501007B54

KvK-nummer  :72007184

Adres : 's-Hertogenbosch 

 5216JE   Jacob van Maerlantstraat ,145